Laten we beginnen bij het begin.

Als je als berijder van een leaseauto gebruikt maakt van de diensten van Justlease, en als je onze website www.justlease.be bezoekt verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens van jou.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens?

Justlease is onderdeel van Terberg Leasing. Terberg Leasing B.V., Eendrachtlaan 280, (3526 LB) Utrecht, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens. Voor vragen over de verwerking van je persoonsgegevens kan je contact met ons opnemen via
post: Justlease Belgium, Eksaardserijweg 250, 9041 Oostakker. Ons telefoonnummer is 09 298 01 40 en een e-mail kan naar support@justlease.be.

Wat zijn de rechtsgronden voor de verwerking van je persoonsgegevens?

Wij verwerken je persoonsgegevens omdat we daarvoor, in de woorden van de Algemene verordening gegevensbescherming, een gerechtvaardigd belang hebben. Dat houdt in dat wij je persoonsgegevens mogen verwerken omdat dat nodig is voor onze bedrijfsuitoefening, terwijl je privacybelangen daarbij niet in de knel komen. We mogen dat ook doen in het belang van derden, mits ook daar je privacybelangen niet zwaarder wegen dan die van de betreffende derde.

Als we voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens je toestemming nodig hebben zullen we die gegevens pas verwerken nadat we je toestemming hebben gekregen, en zullen we daarmee stoppen wanneer je die toestemming intrekt. Als je met ons een leaseovereenkomst sluit dan verwerken we je persoonsgegevens voor de uitvoering van die overeenkomst.

Tenslotte verwerken wij je persoonsgegevens omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld op grond van belasting- of verkeerswetgeving.

Hoe verkrijgen wij je persoonsgegevens?

Wij verkrijgen je persoonsgegevens omdat je ze aan ons verstrekt, bijvoorbeeld bij je bezoek aan onze website, bij het gebruik van onze app, bij het aangaan van een overeenkomst met ons en bij de uitvoering van die overeenkomst.

Als je gebruikt maakt van een leaseauto verkrijgen wij ook persoonsgegevens, bijvoorbeeld over het gebruik van de auto, de melding van ongevallen en schade, en de planning van reparaties.

In sommige gevallen verkrijgen wij persoonsgegevens van derden, bijvoorbeeld in het kader van controles bij het afsluiten van een overeenkomst, van overheidsdiensten zoals de politie of de gemeente (bijvoorbeeld over bekeuringen en parkeerboetes), en van onze partners (bijvoorbeeld dealers, reparatiebedrijven, sleepdiensten).

Tenslotte verrijken wij door middel van cookies persoonsgegevens bij je bezoek aan onze website en het gebruik van de app.

Voor welke doeleinden verwerken wij je persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden, afhankelijk van de diensten van Justlease waarvan je gebruik maakt, voor de volgende doeleinden verwerkt:

Als je onze website bezoekt of van onze app gebruikt maakt

 • om de kwaliteit, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid van onze website en app te verbeteren
 • om contact met ons op te kunnen nemen via onze website en app
 • om downloads van content van de website mogelijk te maken
 • om je te informeren over andere diensten van Justlease en Terberg Leasing
 • om delen via sociale media mogelijk te maken
 • om de effectiviteit van reclamecampagnes te beoordelen
 • voor het mogelijk maken en afwikkelen van online sollicitaties
 • om online een auto te kunnen bestellen
 • om inloggen in je MijnJustlease-account mogelijk te maken
 • om je vraag via ons contactformulier te kunnen beantwoorden
 • om je gegevens op te kunnen nemen in een prospectdatabase
 • om het online indienen en afhandelen van declaraties mogelijk te maken
 • om op verzoeken om een offerte te kunnen reageren

Als je berijder wil worden of bent van een leaseauto van Justlease

 • om je offertes te kunnen doen
 • om online een auto te kunnen bestellen
 • om contracten met je te kunnen sluiten, uitvoeren, beheren en administreren
 • voor het ontwikkelen van nieuwe producten op basis van je wensen
 • om (gebruiks)trends te bepalen
 • om wettelijke verplichtingen na te kunnen leven
 • om juridische procedures te kunnen voeren
 • voor klanttevredenheidsonderzoek, en het geven van feedback daarop
 • voor het verzenden van voor jou relevantie informatie over mobiliteit, leasing en onze producten en bedrijfsvoering
 • om profielen samen te stellen en gedrag op geaggregeerd niveau te analyseren met als doel onze marktbewerking en leaseoplossingen te optimaliseren
 • om een inschatting te maken van je wensen en voorkeuren aan de hand van een profiel dat we aan je gegevens koppelen
 • om je te wijzen op evenementen en speciale aanbiedingen van Justlease en Terberg Leasing
 • voor toegangscontrole bij een bezoek aan ons
 • om het online indienen en afhandelen van declaraties mogelijk te maken om pechhulp te kunnen verlenen
 • om onderhoud aan de leaseauto te kunnen plannen
 • voor het maken van afspraken voor onze gratis haal- en brengservice
 • voor het afstemmen van (manieren van) communicatie op je persoonlijke voorkeuren
 • voor het aanvragen van een overnameprijs van je leaseauto
 • voor het aanvragen van diverse formulieren voor o.a. een schadebeeldverklaring, Groene Kaart of berijdersverklaring
 • voor het aanmaken van een account om ex-leaseauto’s te bekijken
 • om je te informeren over andere diensten van Justlease en Terberg Leasing
 • om onze rechten en eigendommen te beschermen
 • om automatische incasso van leasetermijnen mogelijk te maken
 • voor het afwikkelen van ongevallen en schades
 • voor het beantwoorden van een vraag die is gesteld via ons contactformulier

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op je computer, je telefoon of je tablet. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt wordt er een pop-up getoond waarin je om toestemming voor het plaatsen van bepaalde cookies wordt gevraagd. Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels je browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Wij kiezen binnen deze kaders altijd voor de kortste bewaartermijn.

Wij bewaren je persoonsgegevens in ieder geval zolang je een leasecontract bij ons hebt en/of gebruik maakt van onze diensten, en zolang het nodig is om je (aan)vraag af te handelen en contact met je op te nemen.

Als je persoonsgegevens nodig zijn voor het verzekeren van onze juridische positie kunnen wij de betreffende gegevens zolang voor dat doel bewaren.

Wat zijn je rechten ten aanzien van je persoonsgegevens?

Je rechten zijn vastgelegd in de artikelen 15 tot en met 22 van de Algemene verordening gegevensbescherming:

 • je hebt het recht inzage te vragen in welke persoonsgegevens we van jou verwerken;
 • je kunt om rectificatie of wissing van je persoonsgegevens vragen;
 • je hebt het recht om beperking te vragen van de verwerking van je persoonsgegevens;
 • je hebt het recht tegen verwerking van je persoonsgegevens bezwaar te maken;
 • je hebt het recht op overdraagbaarheid van je persoonsgegevens.

Als je van deze rechten gebruik wilt maken kan je daartoe een bericht met je naam en contactgegevens sturen aan Justlease Belgium, Eksaardserijweg 250, 9041 Oostakker of een e-mail sturen aan support@justlease.be. In je verzoek moet je zoveel mogelijk specificeren om welke persoonsgegevens het gaat. Wij zullen binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren.

Wijzigen en versienummer

Wij kunnen dit Privacystatement aanpassen, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe wetgeving, rechtspraak, of publicaties van de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij raden je daarom aan het Privacystatement regelmatig op wijzigingen na te lezen. Deze versie dateert van augustus 2018.

Op eerste verzoek zal Justlease inzage geven in uw persoonsgegevens zoals door Justlease in haar systemen verwerkt. Wijzigingen kunnen, indien van toepassing, worden doorgegeven. Desgewenst kunnen gegevens worden verwijderd indien er geen sprake (meer) is van een overeenkomst. Deze verzoeken tot inzien, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens kunnen gestuurd worden naar support@justlease.be.

Justlease behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Voor vragen of suggesties betreffende dit privacystatement kan je ons mailen: support@justlease.be.